Положення  про управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради

 

                                                                                                   Додаток  20

до рішення міської ради

від 09.06.2016 № 109

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про управління містобудування, архітектури та земельних відносин

Новоград-Волинської міської ради

 

    1. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради (надалі - Управління) є самостійним виконавчим органом Новоград-Волинської міської ради, яке підзвітне і підконтрольне та підзвітне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.

    2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний особовий рахунок у Новоград-Волинському управлінні Державної казначейської служби України Житомирської області, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Майно Управління належить йому на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства у встановленому порядку.

    3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Генеральним планом міста Новограда-Волинського, Земельним кодексом України, нормативними документами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, нормативними актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, державними будівельними нормами і правилами, нормативними актами інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста Новограда-Волинського, Регламентом Новоград-Волинської міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради та цим Положенням.

    4. Метою діяльності Управління є впровадження державної політики в сфері містобудування й архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель в межах міста, з урахуванням інтересів держави та територіальної громади міста Новограда-Волинського.

    5. Управління при виконанні покладених на нього завдань:

    5.1. Взаємодіє з іншими управліннями, службами, відділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, постійною комісією міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

     5.2. Координує у межах своєї компетенції діяльність Новоград-Волинського міського архітектурно-планувального комунального підприємства та Новоград-Волинського міського земельно-кадастрового бюро.

    5.3. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією.

    5.4. Аналізує стан містобудування на території міста, створює і веде містобудівний кадастр, сприяє забезпеченню затвердження у встановленому порядку містобудівних програм, генеральних планів, іншої містобудівної документації, комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду.

    5.5. Сприяє у здійсненні контролю за використанням і охороною земельних ресурсів в межах міста Новограда-Волинського.

    5.6. Веде облік землекористувачів та землевласників як складової земельного кадастру, моніторинг земель, здійснює землеустрій та роботи з охорони земель.

    5.7. Забезпечує реалізацію державних, розроблення і здійснення міських програм, містобудівної документації, розвитку земельних відносин.

    6. Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

    6.1. Бере участь у впровадженні державної політики, державних програм у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, вносить на розгляд міської ради, її виконавчого комітету пропозиції з цих питань, а також приймає участь у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету.

    6.2. Сприяє в дотриманні законодавства суб’єктами містобудування, державних стандартів, норм, затвердженої містобудівної документації, виконує повноваження у сфері регулювання земельних відносин (здійснення землеустрою, ведення земельного кадастру, моніторинг земель, раціональне використання і охорона земель).

    6.3. Координує діяльність суб'єктів містобудування з питань забудови і реконструкції міста.

    6.4. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, готує висновки з цих питань, розробляє проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.

    6.5. Розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, землекористування, готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.

    6.6. Бере участь в розробці змін та доповнень до Генерального плану міста Новограда-Волинського, Програм розроблення містобудівної документації, розвитку земельних відносин у м. Новограді-Волинському та здійснює контроль за їх виконанням.

    6.7. Затверджує кошторисну документацію об’єктів містобудування, фінансування яких здійснюється через Управління.

    6.8. Готує та видає містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти забудови земельних ділянок, паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

    6.9. Визначає відповідність намірів щодо місця розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

    6.10. Організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування.

    6.11. Повідомляє через засоби масової інформації громадськість про плани розвитку міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

    6.12. Здійснює контроль вхідної і вихідної кореспонденції, звернень суб’єктів містобудування. Забезпечує, в установленому порядку, своєчасний розгляд звернень суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції Управління.

    6.13. Утворює і веде архів містобудівної документації, документів, що стосуються діяльності Управління та матеріалів містобудівного кадастру.

    6.14. Координує виконання на території міста проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали.

    6.15. Розглядає інвестиційні містобудівні програми, погоджує містобудівну проектну документацію, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції.

    6.16. Готує та надає пропозиції щодо впорядкування фасадів будівель, благоустрою територій міста.

    6.17. Визначає відповідність намірів щодо місця розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності будівельним нормам.

    6.18. Залучає замовників будівництва на договірних засадах до пайової участі у розвитку інфраструктури міста, утримання об’єктів благоустрою.

    6.19. Реалізовує державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи.

    6.20. Створює умови для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста.

    6.21. Організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста.

    6.22. Бере участь, разом з органами Держгеокадастру, у здійсненні контролю за використанням та охороною земель комунальної власності землекористувачами, сприяє в дотриманні земельного законодавства.

    6.23. Виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог.

    6.24. Розробляє і подає міській раді та виконавчому комітету міської ради необхідні розрахунки і обґрунтування робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земельних відносин.

    6.25. Готує матеріали для вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

    6.26. Виконує повноваження у сфері регулювання земельних відносин, функції замовника проектно-розвідувальних, вишукувальних та інших робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель.

    6.27. Організовує проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель.

    6.28. Подає міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо плати за землю.

    6.29. Сприяє у проведенні експертизи з нормативної та експертної грошової оцінки земель в установленому порядку.

    6.30. Здійснює контроль та бере участь у підготовці матеріалів щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

    6.31. Сприяє у реєстрації права власності на землю і права користування землею, договорів оренди землі.

    6.32. Сприяє у забезпеченні виконання землевпорядних робіт та  інших  досліджень для ведення земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель.

    6.33. Бере участь у встановленні на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність, користування.

    6.34. Подає міській раді та виконавчому комітету інформацію про хід здійснення земельної реформи.

    6.35. Забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення земельного кадастру, моніторингу земель здійснення землеустрою.

    6.36. Організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок та прав на них.

    6.37. Веде облік землекористувачів та власників земельних ділянок.

    6.38. Сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Управління для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань законодавства у сфері містобудування та землекористування.

    6.39. Здійснює фінансово-господарську діяльність.

    6.40. Приймає участь у судових засіданнях з питань містобудування та землекористування в якості спеціалістів.

    6.41. Готує квартальні та річні звіти для надання в органи державної статистики та виконавчої влади вищого рівня.

    6.42. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачених чинним законодавством.

    7. Структура Управління:

    7.1. Відділ містобудування та архітектури.

    Основні завдання та функції:

    7.1.1. Бере участь у впровадженні державної політики, державних програм у сфері містобудування та архітектури, вносить на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради пропозиції з цих питань, а також приймає участь у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету.

    7.1.2. Сприяє в дотриманні законодавства суб’єктами містобудування,  державних стандартів, норм і правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.

    7.1.3. Координує діяльність суб'єктів містобудування з питань забудови і реконструкції міста.

    7.1.4. Готує проекти рішень на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.

    7.1.5. Готує та видає забудовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок.

    7.1.6. Готує та видає забудовникам будівельні паспорти забудови земельних ділянок.

    7.1.7. Готує та видає паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

    7.1.8. Розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, готує проекти рішень з цих питань на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради.

    7.1.9. Розробляє і вносить на розгляд міської ради Програму розроблення містобудівної документації.

    7.1.10. Повідомляє через засоби масової інформації громадськість про плани розвитку міста, розміщення важливих містобудівних об’єктів.

    7.1.10. Розглядає інвестиційні містобудівні програми, здійснює перевірку містобудівної проектної документації для погодження, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції.

    7.1.11. Готує квартальні  та річні звіти для надання в органи державної статистики та виконавчої влади вищого рівня.

    7.1.12. Організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування.

    7.1.13. Приймає участь у судових засіданнях з питань містобудування в якості спеціалістів.

    7.1.14. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

    7.2. Служба містобудівного кадастру.

    Основні завдання та функції:

    7.2.1. Готує проекти рішень на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.

    7.2.2. Готує висновки з питань щодо використання територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

    7.2.3. Готує та надає пропозиції щодо впорядкування фасадів будівель, благоустрою територій міста.

    7.2.4. Утворює і веде архів містобудівної документації, документів, що стосуються діяльності Управління та матеріалів містобудівного кадастру.

    7.2.5. Здійснює операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації.

    7.2.6. Здійснює операції з первинної обробки даних.

    7.2.7. Здійснює операції із зберігання та оновлення кадастрової інформації.

    7.2.8. Здійснює операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру.

    7.2.9. Здійснює операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру (за наявності сформованої бази даних).

    7.2.10. Готує інформаційно-аналітичні матеріали містобудівного кадастру.

    7.2.11. Готує та видає топографо-геодезичні матеріали для здійснення топографо-геодезичної діяльності за запитом організацій та осіб, що мають право їх здійснювати відповідно до діючого законодавства.

    7.2.12. Готує інформацію щодо внесення змін до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

    7.2.13. Координує виконання на території міста проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали.

    7.2.14. Готує квартальні та річні звіти для надання в органи виконавчої влади вищого рівня.

    7.2.15. Приймає участь у судових засіданнях з питань містобудування в якості спеціалістів.

    7.2.16. Виконує інші функції відповідно до чинного законодавства.

    7.3. Відділ земельних відносин.

    Основні завдання та функції:

    7.3.1. Організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста.

    7.3.3. Бере участь, разом з управлінням Держгеокадастру, у здійсненні контролю за використанням та охороною земель державної та комунальної власності землекористувачами, сприяє в дотриманні земельного законодавства.

    7.3.4. Виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог.

    7.3.5. Розробляє і вносить на розгляд міської ради Програму розвитку земельних відносин.

    7.3.6. Готує матеріали для вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

    7.3.7. Виконує повноваження у сфері регулювання земельних відносин, функції замовника проектно-розвідувальних, вишукувальних та інших робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель.

    7.3.8. Організовує проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель.

    7.3.9. Подає міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо плати за землю.

    7.3.10. При необхідності, сприяє у проведенні експертизи нормативної та експертної грошової оцінки земель в установленому порядку.

    7.3.11. Здійснює контроль та бере участь у підготовці матеріалів щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

    7.3.12. Розробляє та подає в установленому порядку проекти нормативно-
правових актів, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, а також подає свої пропозиції з питань:

- розпорядження землями в межах міста Новограда-Волинського;

- передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок в користування, вилучення земельних ділянок;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

- звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

- проведення земельних аукціонів;

- продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

- встановлення та змін меж міста Новограда-Волинського в порядку встановленому законодавством України.

    7.3.13. Сприяє у реєстрації права власності на землю і права користування землею, договорів оренди землі.

    7.3.14. Сприяє у забезпеченні виконання землевпорядних робіт та  інших  досліджень для ведення земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель.

    7.3.15. Бере участь у встановленні на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

    7.3.16. Подає міській раді та виконавчому комітету міської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи.

    7.3.17. Організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок та прав на них.

    7.3.18. Веде облік землекористувачів та власників земельних ділянок.

    7.3.19. Приймає участь у судових засіданнях з питань земельних відносин в якості спеціалістів.

    7.3.20. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені чинним законодавством.

    8. Чисельність і структуру працівників Управління затверджує міська   рада. Кошторис та штатний розпис Управління затверджує міський голова.

     9. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до цього Положення. Посадові особи Управління діють в межах посадових інструкцій, які затверджуються начальником Управління.

    10. Управління очолює начальник управління - головний архітектор міста управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

11. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

12. Начальник управління – головний архітектор міста підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

    13. Начальник управління – головний архітектор міста:

    13.1. Керує діяльністю Управління.

    13.2. Розподіляє обов'язки між заступником, начальниками відділів та служб. Заступник начальника управління виконує обов'язки начальника управління - головного архітектора міста на період його відсутності.

    13.3. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників Новоград-Волинського міського архітектурно-планувального комунального підприємства та Новоград-Волинського міського земельно-кадастрового бюро.

    13.4. Приймає і передає на розгляд уповноваженому органу щоквартально звіт про результати діяльності Новоград-Волинського міського архітектурно-планувального комунального підприємства і Новоград-Волинського міського земельно-кадастрового бюро та погоджує технічну, проектну документацію із землеустрою, містобудівне та архітектурне проектне рішення об'єктів у порядку, встановленому законодавством.

    13.5. Затверджує посадові інструкції всіх працівників Управління.

    13.6. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

    13.7. Представляє без доручення Управління у відносинах з фізичними і юридичними особами.

    13.8. Подає на затвердження міському голові штатний розпис, кошторис витрат на утримання Управління, присвоєння рангів посадових осіб Управління.

    13.9. Укладає в межах повноважень Управління договори, контракти, інші угоди, видає довіреності.

    13.10. Веде особистий прийом громадян.

    13.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

    14. Посадові особи Управління призначаються  та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

    15. Це положення затверджується міською радою.

    16. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради у встановленому нею порядку або іншим органом відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                               О.А. Пономаренко